Òrgans de govern

A continuació exposem els diferents organs de governança que configuren el nostre municipi:

Ple: Format per tots els regidors, en total 7.  Les sessions ordinàries es celebren el darrer dilluns hàbil i no vigília de festiu dels mesos de Gener/Abril/Juliol/Octubre a la Sala de Plens de l'Ajuntament entre les 18:00h i 19:00h. Les sessions extraordinàries quan es consideri oportú.

Alcaldia: Omar Noumri i Coca

  • Horari d'atenció (AMB CITA PRÈVIA): Els dilluns 16:30 h a 18:00 h

Primera tinent d'alcalde: Caterina Rúbies i Guans

Segon tinent d'alcalde: Joaquim Tarroja i Farré

Comissió de comptes: És celebra un cop l'any i esta formada per tota la Corporació (Els regidors de l'equip de govern més els regidors de l'oposició, en resum, els 7 regidors que configuren el plenari)

Consell d'Agricultors: Òrgan consultiu i de debat sobre les polítiques d'agricultura i ramaderia al municipi, format per tots aquells agricultors i/o ramaders del municipi que voluntàriament s'hagin inscrit durant el primer més de mandat.