Definició

Tot i no estar inclosa en les definicions del Reglament general de protecció de dades (RGPD), el delegat de protecció de dades es defineix com la persona que, en col·laboració amb el responsable o amb l’encarregat del tractament, s’encarrega de supervisar de manera independent l’aplicació interna i el compliment de les normes de protecció de dades.