Delegat de protecció de dades

Tot i no estar inclosa en les definicions del Reglament general de protecció de dades (RGPD), el delegat de protecció de dades es defineix com la persona que, en col·laboració amb el responsable o amb l’encarregat del tractament, s’encarrega de supervisar de manera independent l’aplicació interna i el compliment de les normes de protecció de dades.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Segons l’article 39 de l’RGPD, les funcions del delegat de protecció de dades són, com a mínim, les següents:

a) Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.

b) Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.

c) Oferir l’assessorament que se li sol•licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.

d) Cooperar amb l’autoritat de control.

e) Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

A més a més, té aquestes altres funcions:

  • Donar directrius sobre mesures de seguretat (considerant 77).
  • Participar en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals (article 38.1).
  • Rendir comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable o de l’encarregat (article 38.3).

De conformitat amb l’article 37.7 del Reglament (UE 2016/679) de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, es fa públic que, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 52/18  de data 9 de maig de 2018, s’ha nomenat com a  delegat de protecció de dades de caràcter personal (DPD) al senyor VICENÇ MITJANA RABASA , secretari interventor i tresorer de l’Ajuntament de Castelló de  Farfanya,  amb efectes a partir del dia 9 de maig de 2018 i fins que ocupi el càrrec en aquest Ajuntament.