Altres publicacions

ANUNCI d'informació pública projecte activitat ramadera porcina- tramits davant OGAU

ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental d’una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Castelló de Farfanya (exp. L1AAI190860). Promotor: Antoni Terré Rodríguez Activitat: Annex:I.1 Apartat:11 Subapartat 1.b.ii. Instal·lacions ramaderes a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un nombre de places superior a 2.500 Emplaçament: Polígon 501, parcel·la 84 del terme municipal de Castelló de Farfanya Expedient: L1AAI190860 Marca oficial: 2130AR d’acord amb l’article 19.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’ha considerat la documentació presentada amb la sol·licitud d’autoritzacióambiental indicada, suficient i idònia per seguir els tràmits previstos d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre. D’acord amb l’article 20.2 de la Llei 20/2009, es sotmet el contingut del Projecte i de l’Estudi d’impacte Ambiental a exposició pública, durant un període de 20 dies, i a informació veïnal per un període de 10 dies.