Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Entrada en vigor de l'ordenança reguladora nº 25 de règim jurídic de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició

DIJOUS 22 FEBRER 2018

Els propers dies ( 15 dies  hàbils posteriors a la publicació de l'anunci d'aprovació definitiva de l'ordenança al BOP de Lleida )  entrarà en vigor l'Ordenança núm 25 relativa al  règim jurídic de la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició de les obres.  Les principals novetats són:

  • La persona que fa residus de construcció i demolició te l'obligació d'incorporar al projecte d'execució d'obra un estudi de gestió de residus i , al mateix temps, presentar una fiança per import de 11 € per tona de residus amb un mínim de 150 € per garantir que els residus de la construcció i demolició generats en una obra seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.
  • L'Ajuntament retornarà la fiança a la persona promotora de les obres quan  hagi  presentat un certificat de gestió dels residus i  el cànon  sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
  • La recollida dels residus de la construcció i demolició a la via pública s'ha d'efectuar per mitjà de contenidors o de sacs degudament homologats que han de comptar amb  la preceptiva autorització municipal.
  • Els contenidors o sacs instal·lats a la via pública hauran de presentar en l'exterior de manera visible el nom o raó social i telèfon del responsable del sac, el nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o sac, el número d'identificació del contenidor o sac i la placa o indicatiu de llicència municipal. Si no es compleixen tots o alguns d'aquests requisits, el sac serà considerat residu abandonat a la  via pública i justificarà per si mateixa la seva retirada pels serveis municipals, amb el cost del transport i retirada al responsable del sac o del contenidor.

Document Actions